Voorwaarden

BESTELLEN

Speerstra Gymnastics | Hesters.nl voert producten van Christian Moreau en diverse producten van andere leveranciers.

Alle informatie met betrekking tot producten kunt u bij Speerstra Gymnastics | Hesters.nl via e-mail opvragen: info@hesters.nl. U kunt onze producten bestellen via internet. Onze voorwaarden zijn daarop steeds van toepassing. Voorts zijn onze voorwaarden altijd van toepassing op prijslijsten, aanbiedingen, offertes, als op alle overeenkomsten die met u tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van uw eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door Speerstra Gymnastics | Hesters.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

OVEREENKOMSTEN, AANBIEDINGEN en PRODUCTSPECIFICATIES

 1. Een aanbieding of offerte bindt Speerstra Gymnastics | Hesters.nl niet.
 2. Overeenkomsten komen slechts tot stand indien:
  – uw bestelling door Speerstra Gymnastics | Hesters.nl wordt aanvaard; of
  – Speerstra Gymnastics | Hesters.nl uw bestelling uitvoert en u de bestelde producten toezendt of bezorgt.
 3. Speerstra Gymnastics | Hesters.nl staat niet in voor afwijkingen in opgaven door Speerstra Gymnastics | Hesters.nl gedaan omtrent getallen, maten of andere aanduidingen van producten.
 4. Indien het geleverde niet minstens gelijkwaardig is dan hetgeen opgegeven heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Voor bestellingen binnen Nederland geschied de betaling online met iDeal. Bestellingen voor Belgie worden voldaan via overschrijving. Hiervoor gebruikt u onderstaande gegevens:

Rekening houder: Speerstra
Iban: BE68 3770 3467 7234
BIC Code: BBRUBEBB

AFLEVERING

 1. Speerstra Gymnastics | Hesters.nl zal de producten afleveren op het aan haar opgegeven c.q. het overeengekomen adres.
 2. Speerstra Gymnastics | Hesters.nl streeft er naar om de producten voor of op de overeengekomen datum af te leveren. Mocht dit echter, ondanks alle daarvoor gedane moeite niet lukken, dan zal Speerstra Gymnastics | Hesters.nl in overleg met u zo spoedig mogelijk een nieuwe afleveringsdatum vaststellen. Wanneer Speerstra Gymnastics | Hesters.nl niet in staat is om binnen 4 weken na de oorspronkelijke datum af te leveren, bent u gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een enkel schriftelijk bericht te ontbinden, zulks behoudens het geval van overmacht voor Speerstra Gymnastics | Hesters.nl. In geval van overschrijding van de afleveringstermijn door Speerstra Gymnastics | Hesters.nl heeft u geen recht op schadevergoeding.
 3. Speerstra Gymnastics | Hesters.nl heeft te allen tijde het recht in gedeeltes af te leveren.
 4. Wanneer u de producten niet of niet tijdig afneemt zal Speerstra Gymnastics | Hesters.nl u vragen een tijdstip binnen 2 weken na de geplande aflevering aan te geven waarop u de producten alsnog zult afnemen. Mocht u Speerstra Gymnastics | Hesters.nl niet een dergelijke datum laten weten of wanneer u op de nieuwe datum weer niet afneemt, zal de overeenkomst van rechtswege (derhalve zonder rechterlijke tussenkomst) en zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist zijn ontbonden onverminderd het recht van Speerstra Gymnastics | Hesters.nl om volledige schadevergoeding te vorderen.
 5. Alle door Speerstra Gymnastics | Hesters.nl geleverde diensten,producten,abonnementen blijven eigendom van Speerstra Gymnastics | Hesters.nl tot de volledige factuur is voldaan. gebeurt dit echter niet binnen de gestelde betalingsafspraak dan heeft Speerstra Gymnastics | Hesters.nl ten alle tijden het recht om haar diensten,producten,abonnementen te stoppen cq terug te nemen.

RISICO

De producten zijn geheel voor uw rekening en risico vanaf het moment dat zij op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval door Speerstra Gymnastics | Hesters.nl – eventueel elders – met betrekking tot de producten installatie- en reparatieactiviteiten worden verricht.

WIJZIGINGEN

 1. Wijzigingen in de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de productspecificaties kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Wanneer een wijziging als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.
 3. Het voorafgaande laat onverlet het recht van Speerstra Gymnastics | Hesters.nl om te allen tijde wijzigingen van en aanvullingen op productspecificaties aan te brengen, zelfs indien zulke wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst met zich mee zou brengen.

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 1. Speerstra Gymnastics | Hesters.nl mag haar rechten zonder enige overeenkomst met u aan derden overdragen. Speerstra Gymnastics | Hesters.nl is voorts gerechtigd om verplichtingen zonder enige overeenkomst met u aan derden over te dragen, mits Speerstra Gymnastics | Hesters.nl u hiervan vooraf op de hoogte stelt. U heeft in dit geval het recht de overeenkomst te beƫindigen. Speerstra Gymnastics | Hesters.nl is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 2. U mag uw rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met Speerstra Gymnastics | Hesters.nl niet aan derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Speerstra Gymnastics | Hesters.nl.